FLASH KIPPAH

Flash Kippah

SH10

size
15cm  ∅5.9

USD 35
DESIGNKIPPAH
HOME PAGE