DAVID STAR KIPPAH

David Star Kippah

DS1

size
15cm  ∅5.9

USD 36
DESIGNKIPPAH
HOME PAGE